Spurvehauk 3 (3)_370x264

Uke 23

Ukas Fugl: Spurvehauk

Spurvehauken er en av våre vanligste rovfugler. De fleste vet knapt at den finnes der de bor, men noen har sett den som en skygge når den kommer susende inn på foringsbrettet på jakt etter småfugl. Den forsvinner like raskt som den dukket opp, med eller uten bytte.

Utseende

Spurvehauken er på størrelse med ei ringdue, men er slankere og har brede, avrundede vinger og lang stjert. Hunnfuglen er brunspraglet med mørke tverrbånd på undersiden mens hannen er mer blågrå på oversiden og med rustrøde tverrbånd på undersiden. På stjerten har den flere mørke tverrband. Hunnen er klart større enn hannen.

Utbredelse

Spurvehauken hekker over det meste av Europa og videre østover mot de nordlige delene av Iran. I Norge hekker den over det meste av landet der det vokser skog, men er noe sjeldnere i Nord-Troms og i Finnmark.

Hekkebiologi

Spurvehauken bygger reiret inne ved stammen av et tre, ofte gran eller furu, men velger også mange steder å hekke i rein løvskog og bygger da reiret i et større løvtre. Hunnen legger 4-5 egg i løpet av mai og lengst i nord i begynnelsen av juni og rugingen foretas bare av hunnen. Hannen jakter og bringer inn bytte til den rugende hunnfuglen.

Næring

Spurvehauken tar mest småfugl opp til trost størrelse selv om den også kan ta fugler som er noe større. Den går heller ikke av veien for å ta smågnagere når disse er lett tilgjengelige. De brede vingene og den lange stjerten gjør at spurvehauken er svært god til å manøvrere i tett skog inne i tettbygd strøk.

Trekk og vandringer

Spurvehauken overvintrer i Norge helt nord til Troms, men mange er trekkfugler og trekker ned til de nordvestre delene av kontinentet samt i Storbritannia. Høsttrekket foregår fra slutten av august og utover høsten og de vender tilbake i løpet av ettervinteren og tidlig vår. Om vinteren kan mange spurvehauker trekke inn til byer og tettsteder og jakter her på småfugl på foringsplasser og i parker.

Tidligere Ukas Fugl

Se større bilder av Ukas fugler